:1.264
:22.321
:3.514.703(2)

Πυρετς εναι η αξηση της θερμοκρασας τον σματος πνω απ το φυσιολογικ.

 Η θερμοκρασα του σματος ρυθμζεται με πολπλοκο μηχανισμ απ ναν κεντρικ «θερμοσττη», τον υποθλαμο, που βρσκεται στον εγκφαλο. Για τον νθρωπο μση φυσιολογικ θερμοκρασα εναι οι 37 βαθμο Κελσου, με ημερσιες διακυμνσεις απ 0,5 ως 1 βαθμ.

Tο πρω η θερμοκρασα του σματος εναι, συνθως, πιο χαμηλ σε σγκριση με το απγευμα. Αυξνεται φυσιολογικ στερα απ ντονη σωματικ σκηση, μετ το φαγητ κατ τη διρκεια της πψης, τους ζεστος μνες του καλοκαιριο η στερα απ πολωρη κθεση στον λιο.

 Τη θερμοκρασα μπορομε να τη μετρσουμε στο ορθ, στη μα­σχλη, στο στμα, στο δρμα. Αλλ, ακμη και την δια στιγμ σε λα αυτ τα σημεα θα χουμε διαφορετικς τιμς. Στη μασχλη η θερμοκρασα μπο­ρε να εναι ως και 1 βαθμ χαμηλτερη απ τη θερμοκρασα στο ορθ, εν στο στμα, αν το παιδ αναπνει γργορα, η νδειξη μπορε να εναι εσφαλμνα πιο χαμηλ απ την πραγματικ θερμοκρα­σα του σματος.

 Μιλμε για πυρετ ταν:

α) Σε παιδι κτω των 3 χρνων η θερ­μοκρασα στο ορθ εναι πνω απ 38 βαθμος, στη μασχλη πνω απ 37,5 και στο στμα πνω απ 37,8.

β) Σε παιδι νω των 3 χρνων η θερμοκρασα στο ορθ εναι πνω απ 37,8 βαθμος και στη μασχλη το στμα πνω απ 37,2.

Σμφωνα με την επσημη ορολογα, υψηλς ονομζεται ο πυρετς ταν ξε­περν τους 40,5 βαθμος.

Ο πυρετς δεν εναι αρρστια αλλ σμπτωμα. Οφελεται, συνθως, σε λοιμ­ξεις απ μικρβια ιος, αλλ μπορε να αποτελε εκδλωση ποικλων λλων παθ­σεων, ακμη και αντδρασης σε φρμακα.

 

σο και αν φανεται παρξενο, ο πυρε­τς εναι χρσιμος! Σε περπτωση λομωξης χι μνο μας ειδοποιε τι κποιο παθογνο χει εισβλει στον οργανισμ, αλλ βοηθ τους μηχανισμος που ενισχουν την μυνα του οργανισμο για να αντιμετωπισθε η εισβολ. Η εμφνιση του δεχνει το ξεκνημα της νσου και η πτση του συμππτει, συνθως, με το τλος της. Tο ψος του πυρετο δεν αντιστοιχε πντοτε στη σοβαρτητα της λομωξης. Σε ιογενες λοιμξεις ο πυρε­τς μπορε να εναι υψηλτερος απ' ,τι σε μικροβιακς και, αντθετα, πολ σο­βαρς καταστσεις μπορε να συνοδεο­νται απ χαμηλ πυρετ. Ειδικ στα νεογν, η λομωξη συνθως δεν προκαλε πυρετ.

Ο πυρετς ως σμπτωμα στην πλειο­ντητα των περιπτσεων εναι ακνδ­νος. Σημασα χει το ατιο που τον προκλεσε λλα χρνια προβλματα υ­γεας που, ενδεχομνως, χει το παιδ και μπορε να επιδεινωθον με τον πυρετ, καθς και κποιο νευρολογικ πρβλημα ιστορικ πυρετικν σπα­σμν που το κνουν πιο ευπαθς στην εμφνιση σπασμν. Επσης, ο πυρετς χει ιδιατερη σημασα σε μικρ βρφη ηλικας κτω των 3 μηνν.

Tο παιδ που χει πυρετ μπορε να φανεται ξαναμμνο και το δρμα του να εναι ζεστ να φανεται χλομ, το δρμα του να εναι κρο και να χει ργος. να μεγαλτερο παιδ μπορε να σας πει τι δεν νιθει καλ τι χει πονοκ­φαλο. Αν χει υψηλ πυρετ μπορε ακ­μη και να παραμιλ. Σε ακραα περπτωση μπορε να κνει πυρετικος σπα­σμος. Ολα αυτ εναι εκδηλσεις του πυρετο και αποκαθστανται με την υπο­χρηση του. Συνθως το παιδ, παρ τον πυρετ, δεν χνει το κφι και τη διθεση του.

Αν, μως, μετ την πτση του πυρετο το παιδ εξακολουθε να εναι «πεσμνο», να μην τρει, να εναι υπναλο ληθαργικ, να αναπνει γργορα, να παραπο­νεται για πονοκφαλο, να κνει εμετος να παρουσισει εξνθημα, δεν φταει ο πυρετς αλλ η αρρστια.

 

Υποθερμα

 Το αντθετο του πυρετο εναι η υποθερμα, θερ­μοκρασα δηλαδ κτω απ το φυσιολογικ. Δεν εναι σπνια και αν το παιδ κατ τ' λλα εναι καλ και ζωηρ, πως πντα, δεν χει σημασα. Πολλς φορς με την πτση του πυρετο μπορε να χουμε παροδικ υποθερμα, που αποκαθσταται σε λγο απ μνη της. Σπνια, σε περπτωση σοβαρς λομω­ξης, με την εμφνιση του πυρετο η θερμοκρασα στη μασχλη μπορε να εναι χαμηλ αλλ στο ορθ αυξημνη, οπτε δεν πρκειται για υποθερμα. Η υποθερ­μα χει σημασα αν οφελεται σε κθεση του παιδιο σε πολ χα­μηλ θερμοκρασα περιβλλοντος αν το παιδ εναι τονο, νωθρ, μελανιασμνο. Στην περπτωση αυτ το πρτο που πρπει να κ­νουμε εναι να το ζεστνουμε και να επικοινωνσουμε αμσως με τον παιδατρο.

 «Δκατα»

Τα «δκατα» αποτελον πηγ γχους για πολλος γονες, που παραβλπουν το γεγονς τι το παιδ δεν χει πυρετ αλλ, θερμομετρντας το κθε τσο, αξιολογον τις φυσιολογικς ημερσιες διακυμνσεις της θερμοκρασας ως παθολογικς. Πολλς φορς δεν διστζουν να υποβλουν το παιδ και σε εργαστηριακς εξετσεις για να «ερευνσουν» το πρβλημα. Σε πρακτικ εππεδο μικροδιακυμνσεις της θερμοκρασας στη μασχλη μχρι 37,5 βαθμος εναι νευ ση­μασας και, πως αναφρθηκε, σχετζονται με το χρνο που γνεται η θερμομτρηση (πρω - απγευμα), την προηγο­μενη δραστηριτητα του παιδιο, τη θερμοκρασα του περιβλλοντος την ιδιο­συστασα του.

 

«Χρνια» δκατα αυτο του εδους δεν υπρχουν ως συγκεκριμνη πθηση. Οτε οι «αμυγδαλς» οτε τα «κρεατκια», για να αναφρουμε τα πιο συχν, ευθνονται για ττοια δκατα. Αντθετα, διακυμνσεις που σταθερ πλησιζουν τους 38 βαθμος πρπει να αναφερθον στον παιδατρο, ο οποος θα κρνει αν υπρχει πρβλημα. Αν το παιδ εναι ρρωστο και τχει να θερ­μομετρηθε στη φση που ακμη δεν χει ανεβε ο πυρετς, στην επμενη θερμομ­τρηση το ερτημα θα χει απαντηθε.

Tο θερμμετρο

Υπρχουν διφοροι τποι θερμο­μτρων.  Για να εναι ακριβς η μτρηση πρπει να ακολουθομε πιστ τις οδηγες χρσης του καθενς.

Υδραργυρικ θερμμετρο

Εναι το κλασικ θερμμετρο που μπορε να τοποθετηθε στη μασχλη, στο ορθ στο στμα. Προτο το χρησιμοποισετε, κατεβστε τον υδρργυρο στους 35 βαθμος. Τινζοντας το προσξτε να μην το σπσετε στο τραπζι σε λλο αντικεμενο. Καθαρστε την ­κρη με τον υδρργυρο με οινπνευμα νερ και σαπονι, ξεπλντε το με νερ και σκουπστε το χωρς να το τρψετε. Tο ψος της στλης του υδραργρου δεχνει τη θερμοκρασα.

Ψηφιακ θερμμετρο

Χρησιμοποιεται στη μασχλη, στο στμα, στο αυτ. Ταυτχρονα με να ηχητικ φωτειν σμα αναγρφεται σε πλασιο η θερμοκρασα σε βαθμος.

Ταινες θερμομτρησης

Χρησιμοποιονται για τη μτρηση της θερμοκρασας στο δρμα. Στην ταινα διαβζετε τη θερμοκρασα σε βαθμος.

Φροντστε να υπρχει θερμμετρο στο σπτι, να θυμσαστε σε ποιο συρτρι

βρσκεται και να ξρετε να το χρησιμοποιετε. Αν πρκειται για υδραργυρικ θερμμετρο, καλ εναι να χετε δο, επειδ, πως συμβανει πολλς φορς, τη στιγμ ακριβς που το χρειζεστε κ­τι θα γνει και θα σπσει! Αν σπσει, φροντστε να μην κοπε κανες απ το γυαλ, αλλ αν τχει το παιδ να βρει να κομματκι υδρργυρο και το βλει στο στμα του, δεν υπρχει καννας λγος ανησυχας.

Στη μορφ αυτ ο υδρργυρος εναι ακνδυνος. Αν χετε ψηφιακ θερμμετρο, φροντστε να υπρχουν εφεδρικς μπαταρες. Μακρι μως απ το παιδ.

Πς μετρμε τον πυρετ

 Στη μασχλη

Για να θερμομετρσετε το παιδ στη μασχλη καθστε το στην αγκαλι σας, σηκστε το χρι του, τοποθετστε τη μτη του θερμομτρου στο βθος της μασχλης, τσι στε να ακουμπ τελε­ως στο δρμα, και φρτε το μπρτσο του σε επαφ με το σμα. Φροντστε η μα­σχλη να εναι στεγν και το χρι του παιδιο ακνητο. Αφστε το για 2-3 λε­πτ (ανλογα με τον τπο του θερμομτρου) και διαβστε την νδειξη.

 Στο ορθ

Για να μετρσετε τη θερμοκρασα στο ορθ το παιδ πρπει να εναι ξαπλωμνο ανσκελα μπρομυτα και να μην κουνιται. Κρατστε το στα γνατα σας και σηκστε τα πδια του τσι στε να σχηματζουν γωνα με το σμα του βλτε το στο κρεβτι με να μαξιλαρκι να του σηκνει τους γοφος. Βλτε το να σας χρι που σας βολεει καλτερα στε να μπορσετε να το ακινητοποισετε.

Με το λλο χρι βλτε τη μτη του θερ­μομτρου στον πρωκτ σε βθος 2-3 εκατοστν και κρατστε το σταθερ για 2-3 λεπτ (ανλογα με τον τπο του θερμομ­τρου), βγλτε το και διαβστε την νδειξη.

 

Στο στμα

Για να μετρσετε τη θερμοκρασα στο στμα πρπει το παιδ να μην χει φει πιει πρσφατα κτι ζεστ κρο και να μην εναι βουλωμνη η μτη του. Tο θερμμετρο πρπει να κρατηθε ακνητο κτω απ τη γλσσα για 2-3 λεπτ. Πετε στο παιδ να το συγκρατε με τα χελη (χι με τα δντια), να κλεσει το στ­μα του και να αναπνει απ τη μτη. Με το ηχητικ σμα διαβστε την νδειξη.

 Στο δρμα

Για τη θερμομτρηση στο δρμα εφαρμζετε την ταινα στο μτωπο του παιδιο για 15 δευτερλεπτα και διαβζετε την νδειξη. Tο δρμα πρπει να εναι στεγν.

 Στο αυτ

Για τη θερμομτρηση στο αυτ τοποθετετε τη μτη του θερμομτρου στον ακουστικ προ και με το ηχητικ φω­τειν σμα διαβστε την νδειξη.

Γενικ, η θερμομτρηση στο ορθ εναι η πιο ακριβς. Εναι η μθοδος, που συνιστται για νεογν, βρφη και παιδι μχρι την ηλικα των 4 χρνων. Αν το παιδ δυσανασχετε, η θερμομτρηση, μετ την ηλικα των 2 χρνων, μπορε να γνεται στη μασχλη. Αν δεν υπρχει ειδικς λγος δεν θερμομετρομε στο ορθ παι­δι μεγαλτερα των 4 χρνων. Η θερμο­μτρηση στο στμα δεν συνιστται σε παιδι μικρτερα των 4-5 χρνων, επειδ συνθως δεν μπορον να συνεργασθον. Η θερμομτρηση με ταινα δεν θεωρεται απολτως ακριβς.

 

Πς αντιμετωπζουμε τον πυρετ

Για να αντιμετωπσουμε τον πυρε­τ πρπει πρτα να θερμομετρ­σουμε σωστ το παιδ, για να Βε­βαιωθομε τι πργματι η θερμοκρασα του εναι αυξημνη και να δομε το ψος του πυρετο.

Tο τι μας φανεται «ζεστ» εναι νδειξη και χι απδειξη τι χει πυρετ.

Σε θερμοκρασα μικρτερη απ 38,3 βαθμος δεν δνουμε αντιπυρετικ, εκτς αν το παιδ αισθνεται δυσφορα χει ιστορικ πυρετικν σπασμν. Υπρχουν διφορα αντιπυρετικ σκευσματα τα οποα περιχουν διαφορετικ φαρμα­κευτικ ουσα, πως παρακεταμλη, με-φεναμικ οξ, τολφεναμικ οξ. Η ασπι­ρνη δεν συνιστται για την αντιμετπι­ση του πυρετο στα παιδι.

Τα αντιπυρετικ κυκλοφορον σε ποι­κλες μορφς (σιρπι, υπθετα, σταγ­νες, χπια σκνη για διλυμα), καθεμι απ τις οποες χει συγκεκριμνη περιε­κτικτητα της δραστικς ουσας. Η δ­ση τους καθορζεται απ το βρος του παιδιο. Σε βρφη και μικρ παιδι δνουμε σταγνες, σιρπι υπθετα, ε­πειδ μπορον να χορηγηθον εκολα και να υπολογισθε με ακρβεια η ποσ­τητα που χρειζεται. Τα μεγαλτερα παι­δι, ανλογα με το βρος τους, μπορον να προυν και χπια, αν μπορον να τα καταπιον.

Κθε εδος αντιπυρετικο δνεται 3-4 φορς την ημρα (κθε 6-8 ρες), αλλ, αν χρειζεται αντιπυρετικ και στα μεσο­διαστματα, μπορομε να δσουμε λ­λες τσες φορς αντιπυρετικ που πε­ριχει διαφορετικ δραστικ ουσα. Χρει­ζεται προσοχ στη δοσολογα και στη συνολικ ποστητα κθε φαρμκου που θα πρει το παιδ στο 24ωρο. Αν η πο­στητα εναι μικρτερη απ αυτ που χρειζεται, δεν χουμε ικανοποιητικ αποτελσματα. Αν, μως, ξεπερσουμε τη σωστ δοσολογα, μπορε να προκληθε δηλητηραση και να χουμε δυσρεστα επακλουθα.

Σε κθε σπτι με παιδι πρπει να υπρχει διαθσιμο κποιο αντιπυρετικ σκεασμα. Ελγξτε το περιοδικ για να εστε σγουροι τι δεν χει περσει η ημερομηνα λξης του φαρμκου. Ανλο­γα με το βρος του παιδιο, να χετε ση­μειωμνη τη δση και τον αριθμ των δ­σεων που μπορετε να δσετε. Εναι πιο ακριβς να μετρτε την ποστητα του σιροπιο με μια σριγγα με δοσομετρικ κουταλκι. Συμβατικ, 5 κυβικ εκα­τοστ σιρπι αντιστοιχον σε να κουτα­λκι του γλυκο, αλλ λα τα κουταλκια του γλυκο δεν χουν την δια χωρητικ­τητα. πως με λα τα φρμακα, προτο το δσετε, ξαναδιαβστε το νομα και την περιεκτικτητα του για να μη γνει λθος. Μη μεταφρετε φρμακα απ το να κουτ στο λλο, για να εστε σγου­ροι τι το κουτ αντιστοιχε στο σωστ μπουκλι.

 

Αν το παιδ δεν κνει εμετος, δνουμε το αντιπυρετικ απ το στμα. Tο φρμακο χρειζεται τουλχιστον 20 λεπτ για να αρχσει να δρα. Αν για οποιονδ­ποτε λγο δεν μπορε να πρει το φρμακο απ το στμα του, το δνουμε σε μορφ υπθετου. Με το υπθετο η δρση του αντιπυρετικο αρχζει πιο γργορα, σε 10-15 λεπτ.

Αν το παιδ κνει αμσως εμετ το σι­ρπι τις σταγνες βγλει αμσως το υπθετο, μπορομε να επαναλβουμε τη δση. Αν, μως, χει περσει λγη ρα, δεν γνωρζουμε πσο απ το φρμακο χει απορροφηθε.

Αν εξακολουθε να χει πυρετ, δνου­με λλου τπου αντιπυρετικ, αλλ χι προτο περσει τουλχιστον μα ρα απ το προηγομενο.

Με τη γργορη πτση του πυρετο η θερμοκρασα του παιδιο μπορε να πσει κτω απ τους 36 βαθμος, χωρς αυτ να αποτελε πρβλημα. Αν το παιδ εναι ιδρωμνο, σκουπστε το και αλλξ­τε του ροχα και σεντνια.

Αν ο πυρετς ξεπερν τους 39,5 βαθ­μος το παιδ νιθει δυσφορα χει ιστορικ πυρετικν σπασμν, σε συνδυασμ με το αντιπυρετικ, θα βοηθσει να ολσωμο μπνιο. Tο νερ θα πρπει να χει θερμοκρασα 29-32 βαθμν (το νερ της βρσης χει θερμοκρασα 18-20 βαθμος).

Καθστε το παιδ στο λεκανκι του μπνιου στην μπανιρα και βρξτε το σμα του με να σφουγγρι μχρι να αρ­χσει να υποχωρε ο πυρετς. Συνθως μισ ρα αρκε. Μην περιμνετε να π­σει τελεως ο πυρετς με το μπνιο.

Αν το παιδ δεν θλει το μπνιο, τυλξ-τε το σμα του με δροσερς πετστες που τις αλλζετε συχν.

Μη χρησιμοποιετε οινπνευμα στο μπνιο, στις κομπρσες για εντριβς. Η απορρφηση του απ το δρμα η εισπνο του μπορε να δημιουργσει προβλματα.

Μην περιμνετε πολλ πργματα απ να βρεγμνο πανκι στο μτωπο ενς παιδιο τυλιγμνου με κουβρτες σε δωμτιο με θερμοκρασα «φορνου». Tο παιδ που χει πυρετ δεν χρειζεται υπερ­βολικ σκπασμα «για να μην κρυσει».

θα νιθει πολ καλτερα αν το σκεπσετε ελαφρ και καθλου και η θερμοκρασα στο δωμτιο εναι κανονικ.

Αντθετα, στη φση που ανεβανει ο πυρετς και χει ργος το σκεπζουμε και δεν βζουμε κομπρσες οτε του κ­νουμε μπνιο.

Δστε στο παιδ να πιει υγρ χωρς να το πιζετε. Αν θλει να φει, και δεν υπρχει λλος ειδικς λγος για συγκεκριμνη δαιτα (εμετο, διρροιες), αφστε το να φει ελεθερα, αποφεγοντας μνο τις πολ λιπαρς δσπεπτες τροφς. Αν χει διθεση να παξει, δεν υπρχει λγος να το καθηλσετε στο κρεβτι. Αποθαρρνετε μνο την ντονη σωματικ δραστηριτητα.

Μην ξεχντε τι:

α) δεν δνουμε αντιπυρετικ προληπτικ, προτο δηλαδ εμφανισθε ο πυρετς,

β) ρχνοντας τον πυρετ, αντιμετωπζουμε μνο το συγκεκριμνο σμπτωμα και χι την αιτα που τον προκαλε,

γ) δεν πρπει να δνετε αντιβιοτικ στο παιδ επειδ χει πυρετ, εκτς αν ο παιδατρος κρνει τι αυτ επιβλλεται απ την αιτα του πυρετο.

Μην γχεστε αν δεν υποχωρε ο πυρετς ταν: α) γνορζετε την αιτα του και Β) το παιδ δεν νιθει σχημα. Αν χει 39" C και παζει αμριμνο, μην το τρχετε στο μπνιο, μην του Βζετε κομπρσες, μην το θερμομετρετε κθε 10 λεπτ!

Αν, αντθετα, το παιδ σας φανεται αν­ρεχτο, πεσμνο, «δεν σηκνει κεφλι» και 37,8" C να χει... αγχωθετε. Αναζητστε την αιτα του πυρετο και τον παιδατρο σας.

  


Πυρετικο σπασμο

Οι πυρετικο σπασμο αποτελον μια ειδικ περπτωση σπασμν, οι οποοι, πως λει και το νομα τους, σχετζονται με πυρετ και χουν ορισμνα χαρακτηριστικ: α) εμ­φανζονται σε ηλικα 6 μηνν μχρι 5 χρνων, με μεγαλτερη συχντητα μετα­ξ 14-18 μηνν, 6) η θερμοκρασα του σματος τη στιγμ εκενη φθνει ξε­περν τους 38 βαθμος, γ) εμφανζονται το πρτο, σπανιτερα το δετερο, 24ωρο απ την ναρξη του πυρετο και δ) δεν υπρχει λλη πθηση του νευρι­κο συστματος λλη γνωστ αιτα σπασμν. Οι πυρετικο σπασμο, εκτς απ ειδικς περιπτσεις, χουν ριστη πργνωση.

Οι πυρετικο σπασμο δεν εναι σπνιοι στην παιδικ ηλικα. ως την ηλικα των 5 χρνων ποσοστ 3-4% των παιδιν θα εμφανσουν τουλχιστον να επεισδιο πυρετικν σπασμν, 30% απ' αυτ δο και 9% τρα περισστερα επεισδια. Συχν υπρχει θετικ οικογενειακ ιστο­ρικ, δηλαδ και οι γονες στην παιδικ τους ηλικα τα αδρφια του παιδιο χουν εμφανσει ανλογα επεισδια.

Τη στιγμ της εκδλωσης των σπασμν ο πυρετς φθνει ξεπερν, συνθως, τους 38 βαθμος, αλλ εκενο που χει μεγαλτερη σημασα για την εμφνιση τους εναι η ταχεα νοδος του πυρετο. Στις περιπτσεις απλν πυρε­τικν σπασμν το παιδ χνει τις αισθ­σεις του, «στυλνει» το βλμμα και «τινζει» χρια και πδια. Tο επεισδιο, σο και αν φανεται ατελεωτο, κρατ λγα λεπτ (σπνια φθνει τα 10-15) και κατ καννα δεν επαναλαμβνεται στη διρκεια της νσησης.

Υπρχουν, μως, και περιπτσεις που η διρκεια του επεισοδου ξεπερν τα

15 λεπτ υπρχουν περισστερα απ να επεισδια στο διο 24ωρο οι σπα­σμο δεν εναι γενικευμνοι αλλ εστιακο (αφορον, δηλαδ, μεμονωμνα να κρο το πρσωπο), οπτε οι πυρετικο σπασμο χαρακτηρζονται ως σνθετοι και, σως, απαιτηθε πρσθετος λεγχος αντιμετπιση.

Δεν πρπει να συγχουμε τους σπα­σμος με το «τρεμολιασμα» του σματος ταν το παιδ χει ργος. Στην περπτωση αυτ διατηρε τις αισθσεις του.

TL πρπει να κνουμε

Αν υπρχει θετικ οικογενειακ ιστορικ   πυρετικν   σπασμν, προληπτικ      παρακολουθομε τη θερμοκρασα του παιδιο, ταν εναι ρρωστο, και φροντζουμε να διατηρομε τον πυρετ σε χαμηλ εππεδα.

Αν κνει σπασμος, πρπει να μετα­φερθε στο νοσοκομεο. Μχρι να φτ­σει εκε σημασα χει να διατηρσει κα­νες την ψυχραιμα του. Αυτ εναι κπως δσκολο, ιδως αν εναι η πρτη φορ που βλπει κποιος το παιδ να χνει τις αισθσεις του και να «χτυπιται», αλλ ο πανικς, οι φωνς και η πολυπραγμοσνη δεν προσφρουν τποτε. Οι σπασμο διαρκον πολ λγο και τις περισστερες φορς σταματον μνοι τους.

Βζουμε το παιδ στο κρεβτι στρφο­ντας το κεφλι του στα πλγια, στε, αν κνει εμετ χει σλια, να μην τα εισροφσει. Απομακρνουμε σκληρ αιχ­μηρ αντικεμενα που θα μποροσαν να το τραυματσουν την ρα των σπασμν.

Δεν «τραντζουμε» το παιδ, δεν το «φυσμε», δεν του δνουμε να «μυρσει» κολνιες και, κυρως, δεν του δνουμε τποτε απ το στμα. Κινδυνεει να πθει εισρφηση. Επσης, δεν προσπαθομε να του ανοξουμε το στμα με το ζρι για να βλουμε το χρι μας να κουτλι για να μην «πσει πσω η γλσσα του». Η γλσσα δεν φεγει απ τη θση της και το μνο που θα καταφ­ρουμε εναι να το τραυμα­τσουμε, να του σπσουμε καννα δντι και να μας δαγκσει.

Βζουμε αντιπυρετικ υπθετο για να βοηθσουμε την πτση του πυρετο, χι τους σπασμος.

Αν το παιδ χει κνει και λλα επεισδια πυρετικν σπασμν, πρπει να χου­με διαθσιμο στο σπτι ει­δικ αντισπασμωδικ φρ­μακο, το οποο χορηγομε αμσως σε υποκλυσμ απ το ορθ.

θα βοηθσει, επσης, το γιατρ που θα εξετσει το παιδ αν, παρ τη δικαιολογημνη μας ανασττωση, δσουμε σο το δυνατν πιο ακριβες πληροφορες σχετικ με το ιστορικ του παιδιο, την τωριν του αρρστια, το εδος και τη διρκεια των σπασμν.

  

Σε περπτωση πυρετο

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΑΝ:

 1. Ο πυρετς εναι πνω απ 40,5 βαθμος.

2. Tο παιδ εναι μικρτερο των 3 μηνν.

3. Tο παιδ κλαει απαρηγρητα.

4. Tο παιδ ξυπν δσκολα, εναι θολωμνο χει παραλρημα.

5. κανε σπασμος.

6. χει εξνθημα.

7. Κνει εμετος.

8. Πσχει απ χρνιο νσημα που το κνει πιο ευπαθς σε σο6αρς λοιμξεις.

  

ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΕΙΤΕ, TΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΑΝ:

1. Ο πυρετς εναι μεταξ 40-40,5 βαθμν.

2. Tο παιδ εναι 3-6 μηνν.

3. Ο πυρετς διαρκε πνω απ 3 ημρες.

4. Ο πυρετς διαρκε πνω απ 24 ρες, αλλ το παιδ δεν χει λλα συμπτματα και δεν υπρχουν λλοι ρρωστοι στο σπτι.

5. Παραπονεται για πνο τσοξιμο στην ορηση.

6. Υπρχει ιστορικ πυρετικν σπασμν.


Το κεμενο γρφτηκε απ την Παιδατρο  Ννα Μανωλκη


Μριος Ανδρου
Παιδατρος

Contact Me Facebook YouTube WordPress    
: 1. 2. - 3. 4. 5. 6.
-     
, , . !
    
: 1. - 2. 3. 4.
-     
. , .
    
: , , Chest. .
    
, , .
...
...

...
paidiatrosandreou www.paidiatros.gr .